Chakrapani Khanal (Baldev) - Kapilvastu-1

Province-5   दल: Maoist Centre   प्राप्त मत: कैफियत: