Om Prakash Yadav Guljari - Rupandehi-4

Province-5   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत: