Prem Ale - Doti-1

Province-7   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत:  

प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु