Pushpa Kamal Dahal Prachanda - Chitwan-3

Province-3   दल: Maoist Centre   प्राप्त मत: कैफियत: