Pramod Shah - Sarlahi-1

Province-2   दल: RJP   प्राप्त मत: कैफियत: