Matrika Prasad Yadav - Dhanusha-1

Province-2   दल: Maoist Centre   प्राप्त मत: कैफियत: