Bamdev Gautam - Bardiya-1

Province-5   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत: