Chandra Kanta Chaudhary - Saptar 3

Province-2   दल: RJP   प्राप्त मत: कैफियत: