Pushpa Bahadur Shah - Achham-2

Province-7   दल: Nepali Congress   प्राप्त मत: कैफियत: