Tarakanta Chaudhary - Saptar 3

Province-2   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत: