Maheshwor Gahatraj - Banke 1

Province-5   दल: Maoist Centre   प्राप्त मत: कैफियत: