Govinda Chaudhary - Nawalparasi West-2

Province-5   दल: RJP   प्राप्त मत: कैफियत: