Krishna Kumar Shrestha Kishan - Tanahu-1

Province-4   दल: CPM-UML   प्राप्त मत: कैफियत: