M i t h i l a N a g a r p a l i k a G a n e s h m a n C h a r n a t h N a g a r p a l i k a S a h i d n a g a r N a g a r p a l i k a D h a n u s a d h a m N a g a r p a l i k a N a g a r a i n N a g a r p a l i k a J a n a k p u r U p a m a h a n a g a r p a l i k a C h h i r e s h w o r n a t h N a g a r p a l i k a Y o g i b a b a N a g a r p a l i k a S a p t a r i s h i N a g a r p a l i k a H a n s a p u r G a u n p a l i k a K a m a l a S i d d h i d a t r i G a u n p a l i k a J a m u n i G a u n p a l i k a M i t h i l a B i h a r i G a u n p a l i k a

Dhanusha-4
  • • जिल्ला : Dhanusha

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Raghubir Mahaseth CPM-UML Left Alliance पुरुष
Mahendra Yadav Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष
Mahajan Yadav Federal Socialist Forum Madheshi Alliance पुरुष