N i j g a d h N a g a r p a l i k a S i m a r a J i t p u r U p a m a h a n a g a r p a l i k a K o l h a b i N a g a r p a l i k a K a l a i y a N a g a r p a l i k a B a r a g a d h i G a u n p a l i k a S i m r o u n g a d h N a g a r p a l i k a P h e t a G a u n p a l i k a M a h a g a d h i m a i N a g a r p a l i k a K o t a w a l G a u n p a l i k a D e v t a l G a u n p a l i k a P a r w a n i p u r G a u n p a l i k a P r a s a u n i G a u n p a l i k a P a c h a r a u t a S a t a m a u j a G a u n p a l i k a

Bara-2
  • • जिल्ला : Bara

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु
क्र.स नाम दल चुनाव चिह्न गठबन्धन उमेर लिंग मत परिणाम कैफियत
Shiva Chandra Kushwaha Maoist Centre Left Alliance पुरुष
Radhe Chandra Yadav Nepali Congress Democratic Alliance पुरुष
Ram Sahaya Yadav Federal Socialist Forum Madheshi Alliance पुरुष